ЗАКОНИ УКРАЇНИ ТА ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


1. Закон України "Про освіту"

2. Закон України "Про вищу освіту"

3.Про наукову і науково-технічну діяльність

4.Експеримент із захисту докторів філософії в разових вчених радах

5.Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності (Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015р. №1187)

6.Порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи (Постанова Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022р.№44)

7.Порядок присудження наукових ступеней (Постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567)

8.Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах) (Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016р. № 261)

9.Нові вимоги до захисту дисертації на здобуття доктора філософії (PHD)

10.Порядок присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук (Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2021р. №1197)

 

НАКАЗИ ТА РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


1.Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук: Наказ Міністерства освіти і науки України 23 вересня 2019 року № 1220

2.Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266

3.Про затвердження Вимог до оформлення дисертації

4.Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки

5.Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у закладах вищої освіти

6.Про затвердження Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук

 

ПОЛОЖЕННЯ УНІВЕРСИТЕТУ


1.Положення про відділ аспірантури та докторантури

2.Положення про присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

3.Порядок перевірки дисертаційних робіт на академічний плагіат, поданих до розгляду в спеціалізованій вчені ради Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

4.Положення про підготовку здобувачів ступеня доктора наук

5.Положення про наукові програми підготовки докторів наук  в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини

6.Положення про атестацію здобувачів ступеня доктора філософії

7.Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

8.Правила призначення стипендій здобувачам вищої освіти і докторанта університету

9.Порядок замовлення, видачі та обліку диплома доктора філософії і додатка європейського зразка Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

10.Положення про порядок прикріплення здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою до Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

 

 

ДОКУМЕНТИ НАЗЯВО


1.Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

2.ПРОЄКТ “Порядок присудження наукових ступенів доктора наук і доктора філософії спеціалізованими вченими радами закладів вищої освіти (наукових установ)”

3.Методичні рекомендації для експертів Національного агентства щодо застосування Критеріїв оцінювання якості освітньої програми

4.Порадник щодо заповнення відомостей самооцінювання освітньої програми (для ЗВО)

5.Лист-роз’яснення щодо акредитації освітніх програм освітньо-наукового рівня (доктор філософії) у 2019-2020 н.р.

6.Глосарій

 

 

НАЦІОНАЛЬНА РАМКА КВАЛІФІКАЦІЙ


 Ознайомитися з національною рамкою кваліфікацій можно за посиланням: https://mon.gov.ua/ua/tag/natsionalna-ramka-kvalifikatsiy

© {2021} Відділ аспірантури та докторантури