ЗАКОНИ УКРАЇНИ ТА ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


1. Закон України "Про освіту"

2. Закон України "Про вищу освіту"

3. Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність"

4. Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності (Постанова Кабінету Міністрів України від 30  грудня 2015р.    № 1187)

5. Порядок присудження наукових ступеней (Постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567)

6. Порядок присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук (Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2021р. № 1197)

7. Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах) (Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016р. № 261)

8. Порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи (Постанова Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022р. № 44)

9. Про затвердження Порядку реалізації права на академічну мобільність (Постанова Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015р.     № 579)

10. Про внесення змін до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2022р. №1392)

11. Нові вимоги до захисту дисертації на здобуття доктора філософії (PHD)

 

НАКАЗИ ТА РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


 1. Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей (Наказ Міністерства освіти і науки України від 06 листопада 2015р. № 1151)

2. Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки (Наказ Міністерства освіти і науки України від 25 січня 2021р. № 102)

3. Про затвердження Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук (Наказ Міністерства освіти і науки України від 13 грудня 2021р. № 1359)

4. Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства освіти і науки України 23 вересня 2019 року № 1220)

5. Про за твердження Вимог до оформлення дисертації (Наказ Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2017р. № 40)

6. Про затвердження форм документів атестаційної справи здобувача ступеня доктора філософії (Наказ Міністерства освіти і науки України від 22 квітня 2019р. № 533)

7. Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у закладах вищої освіти

 

ПОЛОЖЕННЯ УМАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


1Положення про відділ аспірантури та докторантури

2. Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

3. Положення про підготовку здобувачів ступеня доктора наук

4. Положення про атестацію здобувачів ступеня доктора філософії

5. Положення про порядок прикріплення здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою до Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

6. Положення про порядок відрахування, поновлення, переведення здобувачів вищої освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

7. Положення про порядок перезарахування результатів навчання та визначення академічної різниці в УДПУ (Нова редакція)

8. Положення про організацію практик в Уманському державному педагогічному університеті

9. Положення про порядок вільного вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти

10. Порядок перевірки дисертаційних робіт на академічний плагіат, поданих до розгляду в спеціалізованій вчені ради Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

11. Порядок замовлення, видачі та обліку диплома доктора філософії і додатка європейського зразка Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

12. Положення про наукові програми підготовки докторів наук  в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини 

13. Положення про проведення захисту дисертації та присудження наукового ступеня доктора наук в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини

 

ДОКУМЕНТИ НАЗЯВО


1. Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

2. Методичні рекомендації для експертів Національного агентства щодо застосування Критеріїв оцінювання якості освітньої програми

3. Порадник щодо заповнення відомостей самооцінювання освітньої програми (для ЗВО)

4. Лист-роз’яснення щодо акредитації освітніх програм освітньо-наукового рівня (доктор філософії) у 2019-2020 н.р.

5. Глосарій

 

 

НАЦІОНАЛЬНА РАМКА КВАЛІФІКАЦІЙ


 Ознайомитися з національною рамкою кваліфікацій можна за посиланням: https://mon.gov.ua/ua/tag/natsionalna-ramka-kvalifikatsiy

© {2021} Відділ аспірантури та докторантури